Świadczenie usług

Warunki świadczenia usług

Wstęp

Niniejsza Umowa licencyjna na oprogramowanie (niniejsza „Umowa”) jest zawierana między Klientem (osobą lub podmiotem, zwanym dalej „Użytkownikiem” lub „Usługobiorcą” „Tobie”, „Twojego”, „Twoje”, „Ciebie”) oraz Panther.software, firmą w pełni kontrolowaną przez: Damiana Bartelmus i jej podmioty stowarzyszone („Panther.software”, „my”, „nasz”, „nas” lub „Usługodawca”) dla oprogramowania Panther.software, do których stworzona jest niniejsza Umowa, która może być aktualizowana lub zmieniana poprzez rozszerzenia funkcji, aktualizacje oprogramowania lub rewizje (wersje) („Oprogramowanie”)  oraz wszelkie usługi, które mogą być świadczone przez Panther.software w ramach niniejszej Umowy („Usługi”). Nie korzystaj z Oprogramowania do momentu uważnego przeczytania poniższej Umowy.

Zamawiając, pobierając, instalując, uzyskując dostęp, używając lub wchodząc w interakcję z Oprogramowaniem (lub upoważniając do tego inną osobę), wskazujesz, że jesteś w stanie zawrzeć wiążącą umowę prawną, przeczytałeś/aś i zrozumiałeś/aś niniejszą Umowę i akceptujesz jej warunki. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej Umowy, nie zamawiaj, nie instaluj, nie uzyskuj dostępu, nie pobieraj, nie używaj ani nie współdziałaj z Oprogramowaniem.

Strona i podstrony Panther.software są prawami własności intelektualnej w rozumieniu prawa. Prawa te mogą być egzekwowane przez sąd w drodze pozwu (w razie potrzeby). Cała zawartość i systemy są chronione prawami autorskimi i mogą być używane tylko wtedy, gdy wydawana zostanie specjalna umowa przez Panther.software.


Rodzaje i zakres usług

Usługodawca świadczy za pośrednictwem niniejszego serwisu usługi wyszczeg ólnione, opisane oraz dostępne w dacie zawarcia umowy o świadczenie usług.

Warunkiem świadczenia w/w usług jest zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.


Aktywowanie usługi

Klient składa zamówienie ze strony https://panther.software/ lub https://host.panther.software/, bądź z panelu klienta o adresie internetowym https://panther.software/ lub https://host.panther.software/

Aktywacja usługi przeprowadzana jest pół automatycznie lub automatycznie, może być weryfikowana przez pracownika. Po aktywacji klient otrzymuje drogą elektroniczną dane do logowania.

Klient ma możliwość nieodpłatnego przetestowania usługi – przez ilość dni odpowiednio opisaną w momencie składania zamówienia (jeżeli w ogóle dostępne) od momentu założenia konta.

Po terminie testowym usługa jest automatycznie blokowana, jeżeli proforma/dokument/faktura nie została opłacona. Następnie po terminie 30 dni od daty zablokowania konta, dane zapisane w okresie testowym są usuwane bez wezwania Usługobiorcy do zapłaty.

Po opłaceniu usługi konto testowe staje się kontem opłaconym, dane zapisane w okresie testowym są zachowane na serwerze.

Akceptując niniejszy regulamin konsument wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem upływem terminu, o którym mowa w art.27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).


Ograniczenia

Użytkownik nie może przekazywać kopii innej osobie ani powielać Oprogramowania w jakikolwiek inny sposób, w tym także w formie elektronicznej. Użytkownik może wykonać jedną kopię Oprogramowania w formie przeznaczonej do odczytu maszynowego wyłącznie w celu tworzenia kopii zapasowych; warunkiem jest, że kopia zapasowa zawiera wszystkie informacje o prawach autorskich lub inne informacje zastrzeżone na oryginale. Użytkownik nie może wynajmować, udzielać podlicencji, cedować, wydzierżawiać, wypożyczać, odsprzedawać w celach zarobkowych, rozpowszechniać, publikować lub łączyć w sieci Oprogramowania lub powiązanych materiałów lub tworzyć dzieł pochodnych w oparciu o Oprogramowanie lub jakąkolwiek jego część.

Użytkownik nie może używać Oprogramowania w celu angażowania się lub pozwalania innym na podejmowanie jakichkolwiek nielegalnych działań, w których Oprogramowanie jest dostępne i używane. Zabronione jest korzystanie z Oprogramowania w celu prowadzenia działalności naruszającej prawa osób trzecich, w tym między innymi poprzez użytkowanie, publiczne wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, reprodukcję, dystrybucję lub modyfikację komunikacji lub materiałów naruszających prawa autorskie, znaki towarowe , prawa do reklamy, prawa do prywatności, inne prawa własności lub prawa do zniesławienia osób trzecich.


Prawa własności

Oprogramowanie jest licencjonowane przez Panther.software do użytku wyłącznie na warunkach i zasadach Licencji. Panther.software zastrzega sobie wszystkie prawa, które nie zostały ci przyznane. Oprogramowanie w całości jest chronione przez europejskie, amerykańskie i międzynarodowe przepisy dotyczące praw autorskich i postanowień traktatowych. Panther.software posiada i zachowuje wszelkie prawa, tytuły i udziały w Oprogramowaniu, w tym wszystkie prawa autorskie, patenty, prawa tajemnicy handlowej, znaki towarowe, znaki usługowe i inne prawa własności intelektualnej do nich. Nasze oprogramowanie dzieli się na: niestandardowo tworzone oprogramowanie, świadczone usługi za pomocą oprogramowania, odsprzedawane oprogramowanie i produkty. Jeżeli niestandardowe oprogramowanie rozwija się w oparciu o kod open source i są one w całości własnością klienta i jego firmy. Wyjątki to wynajmowanie, udzielanie sublicencji, przydzielanie, dzierżawa, wypożyczanie, odsprzedawanie w celach zarobkowych, rozpowszechnianie, publikowanie lub tworzenie sieci. Każda ich próba musi być uzgodniona z Panther.software.

Posiadanie, instalacja lub użytkowanie przez Ciebie Produktów nie przenosi na Ciebie żadnych praw do własności intelektualnej Oprogramowania, nie uzyskasz żadnych praw do Produktów, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Umowie. Wszystkie kopie Produktów składane na mocy niniejszej Umowy muszą zawierać te same informacje o prawach własności, które pojawiają się na Produktach i w nich, w tym wszystkie Informacje o prawach autorskich umieszczone w dowolnym szablonie projektu, które muszą pozostać niezmienione w stosunku do oryginału i zawsze widoczne. Wynajem, sublicencjonowanie, cesja, dzierżawa, wypożyczanie, odsprzedawanie w celach zarobkowych, dystrybucja, publikowanie, prawa sieciowe nie są dozwolone. Każda ich próba musi być uzgodniona z Panther.software.


Wypowiedzenie

Jeśli nie podejmiesz próby wypożyczenia, podlicencjonowania, cesji, dzierżawy, wypożyczenia, odsprzedaży, dystrybucji, publikacji lub tworzenia oprogramowania niestandardowego na podstawie, posiadasz wszelkie prawa do Oprogramowania. Sublicencjonowanie, przydzielanie, dzierżawę, wypożyczanie, odsprzedawanie w celu zysku, dystrybucję, publikowanie lub tworzenie sieci oprogramowania, bez zgody Panther.software – jest niezgodne z prawem.

Licencja na produkty obowiązuje do momentu wypowiedzenia. Licencjobiorca może wypowiedzieć licencję w dowolnym momencie, odinstalowując Oprogramowanie i niszcząc wszystkie kopie Oprogramowania na dowolnym nośniku oraz dane dostępowe. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez Panther.software natychmiast i bez powiadomienia w przypadku nieprzestrzegania jakiegokolwiek warunku lub warunków Licencji lub niniejszej Umowy. Po takim wypowiedzeniu użytkownik musi natychmiast zaprzestać korzystania z Oprogramowania i zniszczyć wszystkie pełne i częściowe kopie Oprogramowania oraz dane dostępowe.


Gwarancja

Użytkownik akceptuje oprogramowanie „takie jakie jest” a my nie dajemy żadnych gwarancji co do jego wykorzystania, wydajności lub spraw pochodnych. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Panther.software zrzeka się wszelkich innych oświadczeń, gwarancji i warunków, wyrażonych lub domniemanych, ustawowych lub innych, w tym, ale nie wyłącznie, dorozumianych gwarancji lub warunków wartości handlowej, zaspokojenia jakości, przydatności do określonego celu. i roszczeń. Całkowite ryzyko wynikające z użytkowania lub wydajności oprogramowania pozostaje w gestii użytkownika (jest to związane z charakterystyką funkcjonowania i złożoności systemów informatycznych, skryptów, funkcji itp.).


Ograniczenie odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Panther.software, marki internetowe i podmioty powiązane nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, umyślne, przypadkowe lub wynikowe szkody (w tym szkody za utratę działalności, utratę zysków lub podobne), niezależnie od tego, czy wynika to z naruszenia umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odpowiedzialności za produkt lub w inny sposób, nawet jeśli Panther.software, marki internetowe lub ich przedstawiciele lub podmioty stowarzyszone zostały poinformowane o możliwości wystąpienia takich szkód, a nawet jeśli stwierdzono, że środek zaradczy, o którym mowa, nie spełnił swojego podstawowego celu. Przedstawione tu ograniczenia odpowiedzialności za szkody są podstawowymi elementami umowy między Panther.software a tobą; Panther.software nie byłby w stanie dostarczyć oprogramowania bez takich ograniczeń (jest to związane z charakterystyką funkcjonowania i złożoności systemów informatycznych, skryptów, funkcji itp.).


Opłaty i płatności

Kupując nasze produkty oraz usługi z rocznym dostępem, uzyskujesz od nas wsparcie techniczne i aktualizacje produktu/usług (przeważnie wdrażane automatycznie). Każdy kolejny rok odnowienia licencji, dostęp do pomocy technicznej i aktualizacji produktu musi być opłacony zgodnie z obowiązującą ofertą w danym okresie czasu. Kupując nasze produkty z dedykowaną licencją, uzyskujesz roczny dostęp do naszej pomocy technicznej i aktualizacji produktu. Każdy kolejny rok dostępu do pomocy technicznej i aktualizacji produktu będzie płatny zgodnie z obowiązującą ofertą w danym okresie czasu. Zastrzegamy sobie prawo do naliczania opłat za przyszłe usługi według naszego uznania, a także do zmiany cen naszych produktów i usług w dowolnym momencie. Jeśli zdecydujemy się pobierać opłaty za usługi, otrzymasz wcześniejsze powiadomienie przed nałożeniem opłaty. Akceptując ten dokument przy zakupie usług od nas, wyrażasz zgodę na otrzymywanie dokumentów Pro-Forma / Faktur PDF na adres e-mail (lub inne dane) podany podczas rejestracji. Brak płatności za dowolną usługę, w tym między innymi tworzenie niestandardowych programów, spowoduje zawieszenie wszystkich istniejących usług klienta, w tym między innymi licencji na produkty i/lub usługi.

Po zakończeniu okresu rozliczeniowego Usługobiorca ma prawo przedłużyć usługę zgodnie z obowiązującym cennikiem.
Płatność za konto testowe można dokonać w czasie trwania testu usługi oraz do 30 dni po jej zakończeniu.
Usługodawca 14 dni przed zakończeniem świadczenia usługi prześle Usługobiorcy informacje o możliwości przedłużenia okresu trwania usługi.
W przypadku blokady usługi można ją odblokować na podstawie przesłanego potwierdzenia wpłaty drogą elektroniczną (nie dotyczy to domen internetowych).

Usługodawca może odmówić rejestrację domeny m.in. w przypadku gdy:

  • podczas próby rejestracji domeny, domena ta jest już zarezerwowana bądź zarejestrowana
  • Usługobiorca nie ma prawa do wykupienia danej domeny, np. jest to nazwa miasta lub znak zastrzeżony
  • Usługobiorca podał nieprawidłową nazwę domeny
  • Usługobiorca podał nieprawidłowe dane, co zgodnie z regulaminem NASK (http://www.dns.pl/regulamin.html) może skutkować zawieszeniem domeny

W przypadku opłaty za domenę poza terminem wyznaczonym na fakturze, Usługodawca nie gwarantuje rejestracji wskazanej domeny.
Rejestrator domen jak i certyfikatów SSL w celu potwierdzenia zgodności danych ma prawo podjąć stosowne kroki (m.in wysłanie e-mail weryfikacyjnego) w celu identyfikacji właściciela domeny oraz poprawności danych rejestracyjnych.

Faktura za usługę zostanie wystawiona przez Usługodawcę w miesiącu aktywacji, oraz wysłana do klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Faktury są wysyłane poczta tradycyjną jedynie na wyraźną prośbę Usługobiorcy. W trakcie aktywowania konta należy zaznaczyć chęć otrzymana faktury pocztą tradycyjną.


Informacja zwrotna

Zapewniamy mechanizm do przekazywania opinii, sugestii i pomysłów dotyczących oprogramowania. Użytkownik zgadza się, że możemy wykorzystywać informacje dostarczone przez użytkownika w jakikolwiek sposób, w tym w przyszłych modyfikacjach Oprogramowania. Udziela nam wieczystej, ogólnoświatowej, w pełni zbywalnej, nieodwołalnej, bezpłatnej licencji na używanie, modyfikowanie, tworzenie dzieł pochodnych, dystrybucję i wyświetlanie wszelkich informacji dostarczonych nam w opinii (np. w opiniach klientów na stronie głównej lub jako wskazówka do poprawy świadczenia usługi/programu).


Zasady dostawy

Po otrzymaniu zamówienia na produkt zostaniesz poproszony o natychmiastowe rozpoczęcie pobierania lub otrzymasz od nas wiadomość e-mail z instrukcjami dotyczącymi dokończenia pobierania. Jeśli pojawi się monit o natychmiastowe rozpoczęcie pobierania, ukończenie pobierania będzie stanowić dostawę zakupionych produktów. Jeśli otrzymasz od nas wiadomość e-mail zawierającą instrukcje dotyczące dokończenia pobierania, otrzymanie przez ciebie wiadomości e-mail będzie stanowić dostawę przez ciebie zakupionego produktu. Jeśli nie możesz pobrać zakupionego produktu lub nie otrzymałeś od nas wiadomości e-mail z instrukcją do pobrania, musisz skontaktować się z nami w ciągu 5 dni od daty złożenia przez Ciebie zamówienia na Produkt. Jeśli nie skontaktujesz się z nami w ciągu 5 dni od daty złożenia przez Ciebie zamówienia na Produkt, zakupiony przedmiot zostanie uznany za odebrany, pobrany i dostarczony.

Po otrzymaniu zamówienia, usługi zostaną wykonane zgodnie z warunkami dotyczącymi zakupionych usług. Charakter zakupionych usług i data zakupu mogą mieć wpływ na czas realizacji usług. Usługi zostaną uznane za pomyślnie dostarczone użytkownikowi po wykonaniu usługi.


Twoje zobowiązania

Wszyscy Klienci są zobowiązani do przestrzegania prawa polskiego oraz umownych zasad korzystania z sieci Internet. Klienci zobowiązują się m.in. do nienaruszania dóbr osobistych podmiotów trzecich poprzez treści albo zawartość umieszczoną na swoich kontach.

Firma Panther.software zastrzega sobie prawo do zawieszenia usługi bez zwrotu poniesionej opłaty za korzystanie z usługi, jeżeli:

  • na koncie Usługobiorcy będą umieszczone treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym w tym treści rasistowskie, faszystowskie, wzywającym do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, naruszające dobra osobiste lub pornograficzne.
  • Usługobiorca będzie rozsyłał wiadomości i treści niezamówione przez odbiorcę, m.in. typu spam
  • Usługobiorca działa na szkodę innych użytkowników sieci Internet
  • Usługobiorca nie uiścił opłat za usługę w właściwym terminie
  • Usługobiorca uruchamia programy typu shoutcast, dcchub lub innych transmitujących w czasie rzeczywistym dźwięk lub obraz
  • Usługobiorca nagminnie przekracza lub nadmiernie wykorzystuje zasoby systemowe/obliczeniowe (naruszanie stabilności).

Obowiązkiem Klienta jest utrzymanie aktualnych danych kontaktowych, zapisanych w panelu klienta.

Usługobiorca nie może przekazywać haseł dostępu do konta podmiotom trzecim, chyba że podmioty te posiadają stosowne upoważnienie.

W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.

W przypadku roszczeń podmiotów trzecich skierowanych do Usługodawcy za niezgodne z prawem działanie Usługobiorcy albo nieprzestrzeganie przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu, Usługodawca zastrzega dalsze skutki prawne w stosunku do Usługobiorcy.


Polityka zwrotów

Zamawiając, pobierając, instalując, uzyskując dostęp, korzystając z lub wchodząc w interakcję z Oprogramowaniem (lub upoważniając do tego inną osobę), oznaczasz, że jesteś świadomy i akceptujesz naszą Politykę zwrotów.

Co to jest Powierzenie Danych?

Powierzenie danych to sytuacja, w której przekazujesz dane osobowe innej firmie, aby mogła ona świadczyć usługi związane z tymi danymi w Twoim imieniu. W świetle prawa usługodawca hostingu, serwera dedykowanego czy wirtualnego jest procesorem danych osobowych.

Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych powinien zawrzeć prawie każdy przedsiębiorca. Praktycznie w każdej firmie dochodzi do powierzenia danych osobowych. Usługobiorca nadal jest administratorem danych osobowych i odpowiada za stworzenie polityki bezpieczeństwa.

Art. 31 ust. 1. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych.

Umowa powierzenia danych osobowych powinna zostać wydrukowana w dwóch egzemplarzach, podpisana (parafka na każdej stronie) i przesłana na nasz adres korespondencyjny dostępny na stronie kontakt. Po otrzymaniu listu, zwracamy jedną kopię do Państwa podpisaną przez nas.

Jak uzyskać kod AuthInfo (EPP) do domeny?

Aby przenieść domenę do Panther.software, wymagane jest posiadanie kodu AuthInfo dla domeny (standardowa procedura przy transferze). Możesz go uzyskać u obecnego rejestratora domeny albo skontaktuj się z nami jeżeli potrzebujesz pomocy.

Jeżeli chcesz uzyskać kod AuthInfo dla domeny zakupionej u nas, skontaktuj się z nami poprzez Panel @host. Po wypełnieniu wniosku o wydanie kodu, prześlij nam jego skan. Na jednym wniosku, możesz wpisać kilka domen.

W przypadku pojawienia się wątpliwości podczas analizy wniosku, możesz zostać poproszony o dostarczenie kserokopii lub wersji elektronicznej dokumentu rejestrowego (w zależności od rodzaju działalności, np. KRS, EDG, status spółki) lub innych dokumentów potwierdzających Twoją tożsamość.